K.A.A.N. - Distance

This feel like '09, playin' Carter III
Chocolate cigarillo full of weed
Aspirations of what I could be
Vision bigger than the shit I see
Biggest f...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.