K.A.A.N. - Imperfections

Give you my love, give you my heart
Give you my soul, give you my fucking all (All, all, all)
Pray we survive, livin' high
In the sky, hope we neve...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.