K.A.A.N. - Never

Fuck movin' backwards
We're pushin' forward
Yeah, we'll survive, we gon' thrive, this I know it
If I'm alive, Lord knows, I keep goin'
And even wh...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.