K.A.A.N. - Icarus

Eh, eh, eh
Eh, yeah
Eh

I just put one in the air
Think I might roll up again
Can't get too close to the sun
Burn out like Icarus did
They tel...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.