Faye Webster - Both All The Time

Will I stop crying for once?
It's hurtin' my eyes
There's a difference between lonely and lonesome
But I'm both all the time
Yeah, I'm both all th...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.