Joel Plaskett - Goodbye, Doctor

Goodbye, doctor
You will be leaving
All of us grieving
This summer

Goodbye, doctor
A lifetime of healing
Could not ease a feeling
So somber
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.