Joel Plaskett - In Need of Medical Attention

Sing a song confessional
For the heart, mind and spirit
For the medical professional
Who isn't here to hear it
Who is not here to hear it
I was a...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.