Joel Plaskett - I'd Rather Be Deadly Than Dead

I'm the first to arrive
And the last one to leave
When my body retires there'll be no one to grieve
It don't make me sad I think I got lost
Gettin...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.