Kevin - Kilometers

We maken omin kilometers hier
Dit is voor mijn jongens zonder PS4
Alleen een bal, we hadden geen papier
Genoeg talent neef, kijk ik leef nog hier
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.