Luca Barbarossa - Segnali Di Fumo

Camminer¨° tutta la notte
Per arrivare dove sei
Ed aprir¨° tutte le porte
Che mi separano da te
Asciugher¨° le lacrime
Che hai pianto per me
E soffier...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.