Asin - Sorrento

Yamang ayaw mong lingapin
Ang dalisay kong pag-giliw
Kita'y aking lilisanin
May sugat ang damdamin

Bakit ba o aking giliw
Ni ayaw mo pang dinggin
Nat...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.