Qbeta - Menu mali ca c'è u mari

Abballati abballati fimmini schietti e maritati
E sintiti sintiti picciuttazzi e picciriddi
Se nun abballamu uora arristamu tutti fora
Se nun abballamu uora arristamu tutti fora

E cantamu e cantamu, cantamu na tarantella
E cantamela po mari e cantamela pa terra
Menu mali ca c’è u mari, menu mali menu mali


Menu mali ca c’è u mari
a munnizza ama ghittari
ittamula che carrioli, aiutamuni che manu
Scarricamu camia chini, sduacamu cu li navi
L’importanti è ca u sapemu
ca lu mari è chinu chinu

Chi ni futti chi ni futti
tantu chiui fitemu tutti
mangiamu che bellu, munnizza peri peri
Quantu è bellu quantu culura
C’attruvamu mura mura
Sporti i plastica e cocacoli
comu sa fussuru ciuri

Lyrics licensed by LyricFind