Flickerstick - Lift (With Love We Will Survive)

Lift up your head
Focus on every detail
Why does this illusion bring so much confusion
When all I can dream of is you
Lift up your head
We'r...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.