Matt Mays - Slow Burning Luck

Slow burning luck

Makin' like a
Cracking like a whip

Whoa ain't that just like my heart beat
When you kiss what I

Highway lover the night...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.