Project Pat - Aggravated Robbery

Stick 'em up, Stick 'em up
Raise 'em up, Raise 'em up

Buck 'em down, 'buck em down (Now that should be fun) (4X)

[Project Pat]
I'm psycho-pathi...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.