Brooke Valentine - Pass Us By

Keep the party goin', c'mon
Alright babe, alright babe

He walked right by me
I knew he was a hottie
I had to back it up
So I can go and say, "Hi"

He...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.