D.I.T.C. - Dangerous

Ahh you don't stop
You don't stop you don't stop
O.C.'s on the mic and you don't stop
You don't stop you don't stop
Big L is on the other y...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.