D.I.T.C. - War Games

Uh yeah uh uh uh
What, Crooklyn Dodger Number 2
O.C., yeah back in the scene muthafucka
Me and Premo, you know, East New York
Bushwick, Bedstuy, a...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.