D.I.T.C. - My World

Uhh
Yeah, why'know
Shit is wild, heheh
Can't complain though, I'm alive
Healthy and allathat, knahmsayin?
Just tryin to do my thang
Praise to all

Bus...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.