Karsu - Siyah

Güldüm ağladım ve sevdim
Terk ettim ve terk edildim
Hiç bakmadan arkama geldim yolun sonuna
Gözlerimi açamadım sonsuza dek kör kaldım

Kalktım, düştüm...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.