Matt Mays - 78's, 33's & 45's

Seventy-eight's, thirty-three's and forty-five's
Got my back like my boys standing side by side
Big pile of records up to the sky
Seventy-eight's, ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.