The Grouch - Once upon a Rhyme

[The Grouch]
Follow me, follow me
I'm goin.. on a little, excursion
Check it out

Won't you take me away, sweet music
Take me away..
Never lead me ast...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.