Daniska - Hallelujah

Bugün yepyeni kararlar aldım
Ekmeği kestim, tütünü bıraktım, seni azalttım
Hepsi birden olmuyor

Hiç zorlanmadım rahat geçti günüm
İyiyim çok şükür, e...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.