TyDi - Why Do I Care? [Radio Mix]

You sit there so empty
I wanna shake you tonight
Just keep this heart out of sight

But you're hurt, and so lonely
Let me make this right
Just f...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.