MC Paul Barman - School Anthem

It's true most of the time in class I was tempted to "Fool Around Man"
(laughs)
That's what it was, yeah... You'd be bored and you'd figure
"Well wh...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.