MC Paul Barman - The Joy of Your World

Verse 1:
My brain makes the earth dark but I'm hung like a birthmark
I like to suck toes yours secrete fructose
I make paintings based on grids just l...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.