Matthew Barber - We're Gonna Play

I'm seeking someone to save my soul
Searching high but I'm low
I'm gonna start in the middle
With a cat and not a fiddle
And my notes are gonna fo...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.