Matthew Barber - Sentimental Acumen

Sentimental acumen
Knocking at my door
Tell them that they cant come in
Cant come here no more
Cinematic calcium
Popcorn on the floor
Make sure ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.