Matthew Barber - The Plea

Don't lie to me don't lie to me
I'm innocent you're guilty
Don't lie to me don't lie to me
I'm innocent you're guilty, oh no

Don't murder me don...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.