Matthew Barber - Bad Side Hide

I'm gonna make my good side love you
I'm gonna make my bad side run
I'm gonna make my good side love you
I'm gonna make my bad side run
I'm gonna ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.