Quavo - Keep My Vibe

I can dance with the devil (dance)
But I can't try to be God (no)
Damn, that's kinda odd (hard)
Let you try to be better (you)
Put these bitches o...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.