The Notorious BIG - Dead Wrong (Remix)

Bad boy baby
Yeah, yeah
Junior M.A.F.I.A., yeah
Yeah, B.I.G. 2000
B.I.G. 2000 Born Again, c'mon

The weak or the strong, who got it goin' on
Yo...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.