Eminem - Drug Ballad

Yeah, haha, whoo, shit
(Aight, guess what? I ain't coming in yet
I'm come in a minute
Ayo, this is my love song, it goes like this)

Back when Ma...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.