Dr. Dre - Still Don't Give A Fuck

A lot of people ask me, am I afraid of death?
Hell yeah, I'm afraid of death
I don't want to die yet
A lot of people think that I worship the devil...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.