Eminem - My Name Is...

Hi! My name is (what?)
My name is (who?)
My name is
Slim Shady
Hi! My name is (huh?)
My name is (what?)
My name is
Slim Shady

Hi! My name is...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.