Eminem - Low Down Dirty

"I'm low down and dirty, but not ashamed"
I'm low down and I'm shifty!
And if you hear a man that sounds like me smack him
And ask him where the fu...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.