Doubledrive - 1000 Yard Stare

The hidden - undiscovered,
It was the last stone to be turned,
A needle scratched the surface,
I don't know where it's gonna go.
I don't care,
Gotta l...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.