Elvis Presley - Teddy Bear

Baby let me be your lovin' Teddy Bear
Put a chain around my neck and lead me anywhere
Oh let me be (oh let him be)
Your teddy bear

I don't want ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.