Roots Manuva - Strange Behaviour

[Verse One]
I can't quite remember the month nor date
Nothing was gwan and I was jammin round my gate
Started fiending for a Jack& but had no cash
I h...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.