Kris Kross Amsterdam - Loop Niet Weg

Amsterdam, half negen
Aan de bar met z'n tweeën
Net een hapje gegeten
Yeah, yeah, yeah, yeah (loop niet weg)
Ik doe iets fouts zonder reden
Ik da...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.