Elise Estrada - Heartless

Heart-heart-heartless
Heart-heart-heartless
Heart-heart-heartless
Heart-heart-heartless

What goes around it comes around
Karma is a bitch
You ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.