Bernhard Brink - Wenn Aus Freundschaft Liebe Wird

Wie oft saßen wir hier schon für Stunden
Ich hab' immer viel für dich empfunden;
Irgendwann
So hoffte ich I'm Stillen
Da werden wir zw...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.