Bernhard Brink - Ich Bin Noch Zu Haben

Wer wird denn so ganz allein spazieren gehn
Noch dazu I'm Abenddämmerschein?
Wo sich viel zu viele Köpfe nach dir drehn
Könnte ich da n...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.