Bernhard Brink - Viel Zu Jung

Viel zu jung
Viel zu jung
Viel zu jung
Viel zu jung

Behütet war ihr Elternhaus
Doch sie hielt's darin nicht mehr aus
Bei allem sagte man zu ih...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.