Tony Rebel - If Jah

If Jah
Is by my side
I won't hide
No I won't hide
Boom, boom boom dis yah tune yah
Boom, boom boom dis yah tune yah
Boom, boom boom dis yah tune yah
B...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.