Riccardo Fogli - Dio Come Vorrei

Quanta notte che c'è
Tu che manchi, sei dentro me
E mi fai compagnia
E mi sorridi e mi mostri la via
Via dal tempo e dai guai
Tu amore adesso che...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.