Paul Kantner - Sketches of China

Lyrics & Music: Paul Kantner
Lyrics: Grace Slick

He's stronger by talk than by sight
But by sight he'll know you
You buy him a ride he'll know you
So...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.