Captain Beyond - Thousand Days of Yesterdays (Intro)

A thousand days of yesterdays
Time since come and gone
A thousand days of yesterdays
The road goes by so long

Tomorrow comes like wind blown clo...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.