L.A.rry L.A.vell - Double What We Spend

One day it wont be struggle, as we hustle for the rent
Roll a blunt or hit the bottle either you gotta vent
As we savin all our dollars tryna double w...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.