DJ Krush - Only the Strong Survive

(Yah DJ Krush in the house the carmel kingpin CL Smooth and only the strong survive)

Actual facts
The ghetto reacts to warfare
Real bullets m...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.